Презента Кларк Про - софтуер за фактуриране, складови наличности, складово стопанство, счетоводство, производство, касови разплащания и отчитане на задължения към доставчици, както и вземания от клиенти.

Презента Кларк е счетоводна програма с клиент-сървърна архитектура, като данните заедно с програмата са инсталирани при търговеца (например на лаптоп). Програмата поддържа едновременна работа на няколко потребителя в локална мрежа напр. гл.счетоводител, касиер, фактурист или началник склад.

Основни модули:

 1. Складово стопанство:
  - фактури покупки/продажби;
  - заявка от клиент/проформа ф-ра;
  - складова разписка/искане;
  - предавателно сведение;
  - възможност за печат на касови бележки;
 2. Счетоводство:
  - автоматично осчет. на ф-ри с предефинирани операции;
  - Оборотна ведомост, Главна книга, Хронологичен регистър, Кореспонденции на сметка;
 3. Разплащания банки:
  - задължения и вземания по доставчици и клиенти по неплатени фактури;
 4. Каса:
  - ПКО/РКО, Касова книга, Купюри;
 5. Валутни операции:
  - Вал. постъпления/плащания, Преоценка на валута;
  - Вал. задължения и вземания по доставчици и клиенти, Опис постъпили/платени суми, Оборотна ведомост, Дневник на валутна сметка;
 6. Производство:
  - Производствена поръчка;
  - Себестойност на продукцията;

Предимства:

 • поддържа Windows, macOS и Linux (CentOS).
 • удобна е за работа, както в малки фирми, така и в по-големи (издаващи над 1000 ф-ри на ден).
 • работи на модулен принцип, напр. модул Склад е достатъчен за фактуриране, водене на ДДС и складова отчетност.
 • възможност за печат на касови бележки според Наредба Н-18, на фискални устройства на фирма Тремол
 • възможност за въвеждане на фактури, складови разписки, складови искания, предавателни сведения и др.
 • следене на неплатени фактури
 • авансови плащания и плащания на части
 • водене на ДДС
 • валутно счетоводство
 • оперативна каса
 • автоматично осчетоводяване на първичните документи
 • работа с неограничен брой аналитични нива
 • изготвяне счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите
 • възможност за обобщаване на данните от отделните клонове на една фирма
 • защита чрез определяне на нива за достъп до информацията, с лични пароли за всеки потребител

Презента ООД е компютърна фирма насочена към разработване на счетоводен софтуер и Интернет приложения. Фирмата изпълнява също софтуерни проекти по-поръчка.

Акценти

3.0.70 - Ф-ра продажба и Дневен отчет на продажбите, добавен е нов вид на сделката: доставка на хляб/брашно с 0% ДДС.
3.0.69 - добавена е възможност за импорт, с автоматично осчетоводяване, на ф-ри продажби експортирани от Микроинвест Склад Про. Поддържат се универсален XML формат или експортиран опис на фактури.
3.0.66 - нов модул - "Склад - ФУ" (с възможност за печат на касови бележки на фискални устройства на фирма Тремол).
3.0.54 - нов модул - Валутни операции.
3.0.48 - добавени са две доп.мерки (напр. Кашон и Палет), както и търсене по баркод на артикулите.
3.0.43 - възможност за отпечатване на "Срок на плащане".
3.0.42 - лични нужди.
3.0.36 - нов модул "Производство".
3.0.35 - Касова отчетност и Обратно начисляване на ДДС по чл.163а от ЗДДС.